Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

I. Zasady ogólne

 • Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci WSNS, słuchacze studiów podyplomowych WSNS oraz pracownicy (współpracownicy) WSNS.
 • Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać osoby inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli wynika to z porozumień zawartych przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
 • Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 • Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien okazać aktualną legitymację studencką, a słuchacze studiów podyplomowych WSNS – indeks, pracownicy (współpracownicy) – dowód osobisty.
 • W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów komórkowych.

II. Wypożyczanie

 • Czytelnicy mogą wypożyczać zbiory opatrzone „sygnaturą” tj. miejscem książki w magazynie.
 • Ze zbiorów opatrzonych znakiem miejsca „ Czytelnia” oraz ze wszystkich czasopism czytelnicy mogą korzystać jedynie w Czytelni.
 • Książki można wypożyczać tylko osobiście po uprzednim przedstawieniu legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
 • Pracownicy WSNS, a także studenci ostatniego roku studiów mogą wypożyczyć jednorazowo do 10 vol. na okres 4 tygodni.
 • Pozostali studenci i słuchacze jednorazowo mogą wypożyczyć do 5 vol. książek na okres 2 tygodni.
 • Istnieje możliwość prolongaty wypożyczenia na następne 2 tygodnie, jeżeli dana książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.
 • W przypadku książek szczególnie cennych i poszukiwanych Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem regulaminowego terminu.
 • Zamówienia można składać drogą elektroniczną lub na miejscu przez wypełnienie tzw. rewersu bibliotecznego.
 • Zamówienie realizowane są w kolejności wg daty wpływu lub kolejności ich składania.
 • Zamówione książki należy odebrać w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym okresie książki zostają przekazane do magazynu lub wypożyczone innym czytelnikom.
 • Pozycje niedostępne w chwili zamówienia można rezerwować telefonicznie w przypadku złożenia zamówienia elektronicznie lub na miejscu w przypadku złożenia rewersu bibliotecznego.
 • Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  • egzemplarzy wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych Czytelni
  • gazet i czasopism
  • wydawnictw w złym stanie technicznym
 • Prawo do korzystania z wypożyczeń ustaje: w przypadku ustania umowy z pracownikiem WSNS, ukończenia bądź przerwania studiów przez studenta WSNS; w przypadku ustania umowy cywilnoprawnej pomiędzy osobą współpracującą a WSNS; z powodu notorycznego naruszania Regulaminu Biblioteki.

III. Zabezpieczenie zbiorów

 • Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki.
 • Za zagubione lub zniszczone pozycje czytelnik dostarcza jeden egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, ewentualnie książkę wskazaną przez pracownika Biblioteki. Za zagubiony lub zniszczony tom dzieła wielotomowego czytelnik oddaje całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki.

IV. Przetrzymywanie książek

 • Czytelnik, który nie zwrócił książek w wyznaczonym terminie zostanie pozbawiony prawa wypożyczania na okres 2 miesięcy (w poczet kary nie jest wliczany okres wakacji), a jego konto biblioteczne zostanie automatycznie zablokowane. W tym czasie może korzystać z księgozbioru prezencyjnie (w Czytelni).

V. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 • Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają: pracownicy WSNS, studenci i słuchacze studiów podyplomowych WSNS.
 • Biblioteka WSNS prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotekami ogólnopolskiej sieci bibliotecznej na podstawie odpowiedniego pisma lub rewersu.
 • Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych jest brak poszukiwanego tytułu w bibliotekach lubelskich
 • Zamówienia na sprowadzenie publikacji użytkownik składa w Bibliotece wypełniając dokładnie i starannie rewers.
 • Materiały sprowadzane za zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie w Czytelni przez okres dostosowany do terminu zwrotu ustalonego przez bibliotekę wypożyczającą.
 • Czytelnik zostaje obciążony kosztem wypożyczenia (cena przesyłki, koszt kserokopii).
 • Biblioteka WSNS wypożycza zbiory własne innym bibliotekom na okres 1 miesiąca.
 • Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają: zbiory specjalne (audiowizualne), tytuły, które Biblioteka posiada w jednym egzemplarzu, wydawnictwa ciągłe, zbiory podręczne.
 • Niezrealizowane rewersy jednorazowe odsyłane są bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia. Rewersy okrężne przesyłane są właściwym bibliotekom w celu ich realizacji.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty.
 • Biblioteka zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana od ich odpowiedniego zabezpieczenia i odpowiada za ich uszkodzenie lub utratę.

VI. Wykonywanie kserokopii

 • Zamówienia na usługi kserograficzne przyjmuje pracownik Biblioteki.
 • Kserokopie wykonuje się w punkcie Ksero, który jest czynny codziennie. Aktualny cennik usług podany jest na miejscu do publicznej wiadomości.
 • Kserokopie mogą być wykonywane z publikacji znajdujących się w zbiorach bibliotecznych z wyjątkiem:
  • egzemplarzy w złym stanie technicznym (zniszczone, uszkodzone)
  • druków rzadkich
  • czasopism oprawionych, których grzbiety mogą ulec uszkodzeniu w czasie kopiowania
  • książek zawierających wyraźne zastrzeżenie nie pozwalające na kopiowanie całości lub części
 • Kserokopie mogą być wykonywane, jeżeli nie naruszają przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Regulamin Czytelni Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

I . W Czytelni należy:

 • Wszystkie okrycia zostawiać w szatni, a teczki i torby w wydzielonym miejscu w Czytelni.
 • Zachować ciszę.
 • Zgłosić się do pracownika Biblioteki i wpisać się do Zeszytu Odwiedzin.
 • Uzyskać zgodę pracownika Biblioteki na wyniesienie materiałów bibliotecznych poza Czytelnię.
 • Ostrożnie obchodzić się z udostępnionymi materiałami, a wszelkie braki i uszkodzenia zgłaszać do pracownika Biblioteki.
 • Po skorzystaniu z wybranych książek lub czasopism należy odłożyć je na właściwe miejsce lub oddać pracownikowi Biblioteki.

II. W Czytelni nie należy:

 • Spożywać posiłków i napojów.
 • Wnosić włączonych telefonów komórkowych.
  Przepisy końcowe
 • Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki WSNS po akceptacji Rektora WSNS.
 • Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone przez Rektora WSNS na wniosek Dyrektora Biblioteki. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka