Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Przyjmujemy na studia bez egzaminów wstępnych
Rekrutacja odbywa się wyłącznie według kolejności składanych dokumentów.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

WSNS ul. Zamojska 47 pok. 200 Mapa dojazdu
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00
tel. 081 531 85 56
email:

Rekrutacja trwa od 15 maja 2014 r.

UWAGA!
siedziba WSNS jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych za budynkiem znajduje się własny bezpłatny parking.

ul. Zamojska 47 w Lublinie

Wymagany komplet dokumentów:

 1. wniosek rekrutacyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w pokoju 200),
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia potwierdzona przez Uczelnię)
 4. 3 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (przynajmniej 1 zdjęcie - kolorowe),
 5. Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów; szczegóły dotyczące wydawania zaświadczenia - pobierz;
 6. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu przez pracownika biura rekrutacji),
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (ksero)- opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów.

Wymagany komplet dokumentów dla cudzoziemców:

 1. wniosek rekrutacyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w pokoju 200),
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis: (Cudzoziemcy - polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego).
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia potwierdzona przez Uczelnię)
 4. 3 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (przynajmniej 1 zdjęcie - kolorowe),
 5. Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów; szczegóły dotyczące wydawania zaświadczenia - pobierz;
 6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu - paszport/wiza/karta pobytu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia będącego cudzoziemcem (oryginał do wglądu przez pracownika biura rekrutacji),
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (ksero) - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji (pobierz)

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek taniec jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz zdanie egzaminu praktycznego, na który składa się:

kryteria ogólne (Sprawdzian) kryteria szczegółowe
a) Słuchu muzycznego Ćwiczenia na poczucie rytmu: wyklaskanie zagranych motywów rytmicznych, powtórzenie głosem zagranych dźwięków
b) Sprawności tanecznej Ćwiczenia muzyczno-ruchowe: realizacja ruchem zagranych tematów rytmicznych

Egzaminy praktyczne na kierunek taniec zostaną przeprowadzone w pierwszym tygodniu od zakończenia pierwszej lub dodatkowej rekrutacji.

Nieprzystąpienie do egzaminu praktycznego jest równoznaczne z negatywnym wynikiem całego postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga!!!

Z egzaminu praktycznego na kierunek taniec są zwolnieni kandydaci, którzy dostarczą wszelkie dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje (szkolenia, dyplomy uczestniczenia w zawodach, konkursach mistrzostw tańca na szczeblu krajowym i międzynarodowym; wykonywanie zawodu tancerza przez okres co najmniej 1 rok; pracę w profesjonalnych zespołach, grupach tanecznych itp.).

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka