Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Transnacjonalne doradztwo zawodowe 14.05.2008.

Charakterystyczną cechą współczesnego człowieka i jego funkcjonowania w aktualnej rzeczywistości społecznej jest obserwowalny wzrost dynamiki zmian technicznych, naukowych, informacyjnych. W dobie gwałtownych przemian, które dotyczą wielu sfer życia ludzkiego, coraz bardziej widoczne są zmiany poglądów na jakość pracy i karierę zawodową człowieka. Ogromną rolę w tych wyborach i decyzjach przypisuje się poradnictwu zawodowemu, które stara się w sposób profesjonalny odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania społeczne wielu grup społeczno – zawodowych.

W ciągu ostatnich lat doradztwo zawodowe przeszło szereg przeobrażeń i procesów, które zaowocowały nowymi trendami badawczymi i szkoleniowymi w tym zakresie, także w aspekcie międzynarodowym i międzykulturowym.

Jednym z charakterystycznych trendów w poradnictwie zawodowym, który wiąże się z procesem globalizacji i transnacjonalizacji, jest przekraczanie granic kulturowych, społecznych, politycznych i geograficznych w kontekście pracy, kariery zawodowej, rynków pracy i zawodów.

Odpowiedzią na te wyzwania staje się współczesne transnacjonalne poradnictwo zawodowe – TPZ (Transnational Vocational Counselling – TVC), które stanowi charakterystyczną formę europejskiego poradnictwa zawodowego. Do najważniejszych zadań transnacjonalnego poradnictwa zawodowego należy wspieranie osób na różnych etapach ich życia, bez względu na uwarunkowania międzyludzkie i międzynarodowe. Transnacjonalne poradnictwo zawodowe jest formą współpracy opartą na międzykulturowych kompetencjach doradców zawodowych i ich klientów.

W dobie aktualnej rzeczywistości społecznej, zaniku granic, wymiany myśli i doświadczeń, naturalnym wydaje się także współpraca doradców zawodowych z Polsce z ekspertami w dziedzinach doradztwa zawodowego z Europy, jak i całego świata.

Celem konferencji naukowej „Transnacjonalne doradztwo zawodowe” jest wymiana myśli, poglądów, doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin skupionych wokół problematyki doradztwa zawodowego. Stąd też do dyskusji zapraszamy przedstawicieli:

 • socjologii
 • psychologii
 • filozofii
 • pedagogiki
 • nauk prawnych i ekonomicznych
 • doradców zawodowych
 • przedstawicieli instytucji zajmujących się w sposób profesjonalny doradztwem zawodowym
Założenia programowe koncentrować się będą wokół następujących obszarów tematycznych:
 • globalizacja i międzynarodowa migracja
 • przemiany w charakterze, definicji i organizacji pracy
 • idea i geneza transnacjonalnego poradnictwa zawodowego
 • międzynarodowe aspekty poradnictwa zawodowego
 • rola i znaczenie nowoczesnego poradnictwa zawodowego
 • uwarunkowania prawne transnacjonalnego poradnictwa zawodowego w świetle międzynarodowych standardów
 • problematyka dotycząca transnacjonalnych instytucji i podmiotów działających na rynku pracy
 • transnacjonalne poradnictwo zawodowe na odległość
 • programy wspierające transnacjonalne poradnictwo zawodowe
 • europejski wymiar kształcenia doradców zawodowych
 • transnacjonalne poradnictwo zawodowe jako forma przeciwdziałania nierównościom kulturowym i etnicznym
 • poradnictwo w zakresie planowania kariery międzynarodowej
 • etyka w pracy doradcy zawodowego

Przedstawione propozycje nie stanowią zamkniętej listy problemów, które mogą być przedmiotem konferencji. Jesteśmy otwarci na prezentację różnego rodzaju poglądów, projektów i wymianę doświadczeń w świetle szeroko rozumianego doradztwa zawodowego, zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Podstawą dyskusji będzie prezentacja referatów, zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się w sposób profesjonalny doradztwem zawodowym.

Konferencja odbędzie się 14 maja 2008 w Lublinie, w sali konferencyjnej Gmachu Głównego Telewizji Lublin przy ulicy Raabego 2.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, druku publikacji pokonferencyjnej i uroczystego bankietu.

Koszt podróży i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Osoby pragnące uczestniczyć w konferencji proszone są o:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego - formularz do pobrania ze strony i przesłanie go na adres e-mail lub fax 081 463 17 30
 • podanie tytułu referatu
 • dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł na konto bankowe o numerze: 79 1060 0076 0000 4017 8001 5336 do dnia 30 marca 2008 - formularz wpłaty do pobrania ze strony

  Powyższe informacje prosimy przesyłać do 29 lutego 2008

Oficjalne zaproszenie ze szczegółowym programem Konferencji zostanie przesłane uczestnikom do dnia 25. 04. 2008. Dodatkowym informacji udziela dr Dorota Rynkowska tel. 081 744 21 13 lub e-mail

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji w imieniu Komitetu Organizacyjnego

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka