Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Wysokość opłat

Wysokość opłat - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli trzysemestralne - DORADZTWO ZAWODOWE realizowane przez Internet

Opłata Wpisowe * Czesne za I semestr Czesne za II semestr Czesne za III semestr Czesne opłata jednorazowa
Wysokość opłaty 300/100 1100 1100 900 2900
Termin płatności przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych do 28.02.2013 do 31.05.2013 do 28.02.2013 do 30.09.2013

* Kandydat składający dokumentację rekrutacyjną:

do 31 stycznia 2013 r. - wpisowe 100 zł
od 1 lutego 2013 r. - wpisowe 300 zł

Druk wpłaty i kody studiów do pobrania poniżej

Druk wpłaty za studia Kody studiów

Zarządzenie nr 15/2012 Kanclerza Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwanej dalej WSNS z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2012/13 (nabór zimowy) ze zmianą z dnia 02.01.2013 roku.

Na podstawie art. 160 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz 1365 z późn. zm.) w związku z § 26 ust 2 pkt 6) Statutu WSNS zatwierdzonego decyzją DSW-3-07-411-64/07 MNiSZW z dnia 29 marca 2007 r., zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, zwana dalej WSNS, jest niepubliczną uczelnią zawodową, kształcącą na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych.
 2. Na podstawie § 27 ust 2 Statutu WSNS Studia podyplomowe zwane dalej Studiami są odpłatne.
 3. W ciągu całego okresu Studiów Słuchacz Studiów zwany dalej Słuchaczem jest zobowiązany wnosić wymagane opłaty obowiązujące na kierunku, na którym studiuje.
 4. Na odpłatności pobierane od Kandydatów oraz Słuchaczy składają się opłaty: wpisowego, czesnego i inne określone w Umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zwana dalej Umową.
 5. Obowiązujące opłaty należy wnosić przelewem na numer konta bankowego podany w Umowie.
 6. Na żądanie upoważnionego pracownika oraz w przypadku gdy wniesienie opłaty jest warunkiem dalszych działań WSNS, Słuchacz zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty.
 7. Wysokość opłat w trakcie roku akademickiego może ulec zmianie w sposób określony w § 7 Umowy.
 8. Decyzje indywidualne w sprawach finansowych Słuchacza podejmuje Kanclerz. Decyzja Kanclerza jest ostateczna.

§ 2

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. W przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 31 stycznia 2013 r. opłata wpisowego wynosi 100 zł. Kopię dowodu opłaty wpisowego należy złożyć wraz z kompletem dokumentów wymaganych przy przyjęciu na Studia.
 2. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.
 3. Opłata wpisowego jest zwracana w przypadku nieuruchomienia danego kierunku Studiów.

§ 3

 1. Wzór Umowy stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
 2. Załącznik nr 1 dla następujących Studiów:
  1. dietetyka i planowanie żywienia II semestralne,
  2. doradztwo zawodowe II semestralne,
  3. psychodietetyka,
  4. pośrednictwo pracy,
  5. badania rynkowe,
  6. europejski doradca zawodowy,
  7. ekonomia społecznej,
  8. public relations,
  9. promocja i reklama,
  10. taniec,
  11. organizacja pomocy społecznej,
  12. praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
  13. edukacja zdrowotna
  14. organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi
 3. Załącznik nr 2 dla:
  1. dietetyka i planowanie żywienia III semestralne,
  2. doradztwo zawodowe III semestralne,
  3. socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży,
  4. diagnoza i terapia pedagogiczna III semestralne,
  5. pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna III semestralne.
 4. Załącznik nr 3 dla:
 5. Załącznik nr 4 dla:

§ 4

Niniejsze zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.
Lublin, dnia 15 listopada 2012 r.
Kanclerz WSNS
Adam Żerel

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka