Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Zawód dietetyk

Klasyfikacja zawodowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) dietetyk jest specjalistą ochrony zdrowia. Zawód ten jest wpisany pod numerem 228401.

Zakres uprawnień zawodowych

Przygotowywany projekt ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia zakresu uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód wykonywany w ochronie zdrowia - projekt z dnia 29.01.2004 r. reguluje zakres tych czynności. Wg § 2 ust.1 tego projektu wykonywanie zawodu dietetyka polega na:

 1. planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności;
 2. stosowaniu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób;
 3. planowaniu i przygotowywaniu potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia;
 4. samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet;
 5. nadzorowaniu i kontrolowaniu prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych;
 6. kontrolowaniu jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania;
 7. prowadzeniu instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej;
 8. uczestniczeniu w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie i pod nadzorem lekarza;
 9. rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 10. ocenie stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów;
 11. prowadzeniu dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 12. udzielaniu porad dietetycznych;
 13. prowadzeniu edukacji żywieniowej.

Ponadto, wykonywanie zawodu dietetyka przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe polega (za § 2 ust.2), obok działań wymienionych powyżej, na:

 1. prowadzeniu samodzielnego poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych, zarówno ludzi zdrowych jak i chorych;
 2. pracy w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki oraz prowadzeniu szkolenia i staży zawodowych w ramach podnoszenia kwalifikacji;
 3. planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych;
 4. planowaniu i prowadzeniu programów ochrony i promocji zdrowia.

Inne regulacje prawne zawodu dietetyk

(Sprawdź inne regulacje prawne)

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka