Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Ratownictwo przedmedyczne - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet

Ponieważ każdy człowiek może stać się uczestnikiem nagłego wypadku, bowiem takie ryzyko jest na trwałe wpisane w nasze życie i nie możemy go wyeliminować – powinniśmy zatem znacząco obniżyć negatywne skutki niepożądanych zdarzeń, podejmując w razie potrzeby szybkie i odpowiednie działania. Stając się osobami przygotowanymi do aktywnej pomocy, możemy uratować zdrowie, a często i to co najcenniejsze – życie. Celem studiów podyplomowych „Ratownictwo Przedmedyczne” jest przekazanie uczestnikom szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na podejmowanie szybkich, pewnych i profesjonalnych działań ratunkowych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, zarówno w stosunku do osób indywidualnych, jak i zbiorowości zagrożonych zdarzeniem masowym.

Absolwent uzyskuje kompetencje ratownika przedmedycznego, może podejmować pracę na stanowisku dyspozytora służb ratowniczych oraz pełnić funkcje menedżerskie w ratownictwie. Podjęcie nauki nie wymaga posiadania przygotowania medycznego.

Ponieważ studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym, absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

Oczywistymi korzyściami e-learningu są: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

Adresat studiów

Studia adresowane są w szczególności do osób, które w związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi są zobowiązane do podejmowania działań ratujących ludzkie życie i zdrowie w sytuacjach zagrożeń oraz tych, którzy kandydują do objęcia stanowisk wiążących się z taką odpowiedzialnością, zatem m.in. do:

 • osób zainteresowanych pracą w strukturach ratowniczych, w tym organizowanych obecnie Centrach Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorniach Pogotowia Ratunkowego;
 • pracowników wydziałów i centrów zarządzania kryzysowego;
 • funkcjonariuszy lub kandydatów do służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego);
 • kierowników oraz pracowników bhp szczególnie w tych zakładach, gdzie występuje zwiększone ryzyko wypadku w miejscu pracy;
 • osób pracujących w miejscach publicznych, gdzie występuje podwyższone ryzyko zdarzeń nagłych z uwagi na dużą ilość interesantów/klientów.

Studia są kierowane nie tylko do profesjonalistów doskonalących swoje umiejętności oraz przyszłych specjalistów w dziedzinie ratownictwa przedmedycznego, ale też do osób głęboko przekonanych, że w sytuacjach nagłych zagrożeń zawsze warto, a nawet trzeba poświęcać własny czas, wiedzę i zaangażowanie, niosąc nadzieję i pomoc poszkodowanym.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także wybitni praktycy - pracownicy szpitali klinicznych (lekarze specjaliści, psychologowie kliniczni) oraz pracownicy instytucji publicznych profesjonalnie zajmujących się problematyką działań ratowniczych. Ćwiczenia praktyczne realizują trenerzy certyfikowani.

Korzyści ze studiów

Uczestnicy studiów zdobędą nie tylko wiedzę jak postąpić w danej sytuacji zagrożenia, ale przede wszystkim dlaczego właśnie tak postępować, dzięki czemu podejmowane działania nie będą wyłącznie czynnościami mechanicznymi, ale przemyślanymi i uświadomionymi co do celu, efektu i ryzyka. Każdy z uczestników wzbogaci swą wiedzę ogólną, jak i w obszarze szczególnie go interesującym: osoby profesjonalnie związane z problematyką ratownictwa zapoznają się z najnowszymi wytycznymi i zaleceniami, co do algorytmów postępowania; osoby dbające o swój rozwój zawodowy lub planujące zmianę zawodu uzyskają nowe kompetencje.

Semestr I
Lp. Przedmiot Wykład Ćwiczenia Seminarium Razem Forma zaliczenia
1. Desmurgia 2 8 10 Zaliczenie
2. Etyka działań ratunkowych 4 4 Zaliczenie
3. Epidemiologia nagłych zagrożeń zdrowia i życia 2 2 4 Zaliczenie
4. Metodyka nauczania pierwszej pomocy 2 8 10 Zaliczenie
5. Patofizjologia zaburzeń funkcji życiowych 10 10 20 Egzamin
6. Pierwsza pomoc przedlekarska 4 6 10 Egzamin
7. Podstawy anatomii i fizjologii 10 10 20 Egzamin
8. Propedeutyka ratownictwa przedmedycznego 6 6 Zaliczenie
9. Stany nagłe pochodzenia wewnętrznego 10 10 20 Egzamin
10. Techniki podtrzymywania i przywracania funkcji życiowych 6 6 Zaliczenie
11. Wybrane zagadnienia prawne w ratownictwie 6 6 Zaliczenie
Razem w semestrze 50 30 36 116
Semestr II
Lp. Przedmiot Wykład Ćwiczenia Seminarium Razem Forma zaliczenia
12. Nagłe zagrożenia wieku dziecięcego 10 6 16 Egzamin
13. Kierowanie w sytuacjach kryzysowych 4 6 10 Zaliczenie
14. Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa 4 6 10 Zaliczenie
15. Psychologia działań ratowniczych 4 6 10 Zaliczenie
16. Psychotraumatologia 4 6 10 Zaliczenie
17. Ratownictwo w zagrożeniach pochodzenia środowiskowego 10 10 20 Egzamin
18. Ratownictwo w zdarzeniach masowych i katastrofach 4 4 Zaliczenie
19. Zagrożenia nagłe w następstwie urazów 10 10 20 Zaliczenie
20. Zagrożenia terrorystyczne 6 6 Egzamin
21. Seminarium dyplomowe 4 4 Zaliczenie
Razem w semestrze 54 18 42 114
Razem I i II semestr 104 48 78 230

Szczegółowe treści kształcenia

 1. Desmurgia – 10 godzin: Urazy tkanek - rodzaje ran. Przebieg procesu gojenia się ran. Podstawowe informacje na temat zaopatrywania ran różnego typu i ochrony przed infekcją (środki medyczne, materiały opatrunkowe i podtrzymujące, leki). Zasady opatrywania poszczególnych części i okolic ciała. Leczenie ran przewlekłych.
 2. Etyka działań ratunkowych – 4 godziny: Ratownictwo a społecznie akceptowany system wartości. Dobro poszkodowanego jako nadrzędna zasada działania. Etyka w resuscytacji. Etyka w obliczu określania priorytetów działania ratowników w zdarzeniach masowych (katastrofach, konfliktach zbrojnych). Wybrane, współczesne problemy bioetyki.
 3. Epidemiologia nagłych zagrożeń zdrowia i życia – 4 godziny: Wprowadzenie do epidemiologii opisowej: podstawowe wskaźniki i współczynniki epidemiologiczne. Źródła informacji o zdarzeniach. Epidemiologia nagłego ustania czynności życiowych układu oddechowego i krążenia oraz zaburzeń centralnego układu nerwowego u dorosłych i dzieci. Epidemiologia urazów wielonarządowych.
 4. Metodyka nauczania pierwszej pomocy – 10 godzin: Nauczanie pierwszej pomocy i czynności resuscytacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauczanie korzystania ze struktur „łańcucha przeżycia”. Organizowanie doskonalenia zawodowego osób, w tym podległego sobie zespołu. Prowadzenie promocji zdrowia i profilaktyki nagłych zagrożeń zdrowotnych. Kierowanie tematem (projektem) badawczym w dziedzinie ratownictwa.
 5. Patofizjologia zaburzeń funkcji życiowych – 20 godzin: Podstawy patofizjologii zaburzeń funkcji życiowych poszczególnych układów i narządów organizmu: patofizjologia nagłego zatrzymania krążenia, podstawy patofizjologii resuscytacji układu krążenia, oddechowego i centralnego układu nerwowego. Patofizjologia urazu pojedynczego i mnogich obrażeń ciała u dorosłych i dzieci. Mechanizm reakcji wstrząsowych (wstrząs o różnej etiologii) Mechanizm i skutki oddziaływania na organizm: promieniowania jonizującego, prądu elektrycznego, wysokiej i niskiej temperatury, wysokiego i niskiego ciśnienia, niedotlenienia.
 6. Pierwsza pomoc przedlekarska – 10 godzin: Pierwsza pomoc w zagrożeniach ze strony układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, centralnego układu nerwowego, pokarmowego. Pierwsza pomoc w urazach, ostrych zatruciach i zagrożeniach środowiskowych (tamowanie krwawień, zabezpieczanie złamań). Podejmowanie działań w sytuacji wstrząsu o różnej etiologii. Zasady przenoszenia i transportu chorych z obrażeniami ciała.
 7. Podstawy anatomii i fizjologii – 20 godzin: Budowa oraz czynność najważniejszych układów i narządów organizmu warunkujących podstawowe funkcje życiowe w zakresie niezbędnym dla ratowników.
 8. Propedeutyka ratownictwa przedmedycznego – 6 godzin: Wprowadzenie do wybranych, najważniejszych zagadnień związanych z ratownictwem przedmedycznym, medycyną ratunkową oraz medycyną katastrof. Podstawowe krajowe uregulowania prawne dotyczące ratownictwa i ratowników zawarte w ustawach i kodeksach. Standardy ratownictwa.
 9. Stany nagłe pochodzenia wewnętrznego – 20 godzin: Postępowanie w niewydolności wieńcowej, zawale mięśnia sercowego, wstrząsie kardiogennym, tętniaku rozwarstwiającym aorty. Postępowanie w niewydolności górnych dróg oddechowych, ostrej astmie oddechowej i niewydolności oddechowej. Ostre krwawienie z przewodu pokarmowego, ostre zapalenie trzustki, ostra niewydolność wątroby, ostre stany pęcherzyka i dróg żółciowych. Postępowanie w ostrych zaburzeniach alergicznych. Zakażenia odzwierzęce, malaria, wąglik.
 10. Techniki podtrzymania i przywracania funkcji życiowych – 6 godzin: Procedura postępowania w zakresie resuscytacji oddechowo-krążeniowo-mózgowej zgodnie z obowiązującymi standardami – działania bezprzyrządowe u dorosłych i dzieci. Techniki zapewnienia drożności dróg oddechowych. Pozycja bezpieczna – ułożenia poszkodowanego. Monitorowanie funkcji życiowych. Defibrylacja aparatami typu AED. Specyfika podstawowych działań resuscytacyjnych u noworodków i dzieci. Profilaktyka zatrzymania krążenia w stanach nagłych zagrożeń.
 11. Wybrane zagadnienia prawne w ratownictwie – 6 godzin: Szczegółowa analiza obowiązujących aktów prawnych regulujących zakres postępowania i odpowiedzialności instytucji, służb oraz osób fizycznych w związku z ratowaniem życia i zdrowia poszkodowanych.
 12. Nagłe zagrożenia wieku dziecięcego – 16 godzin: Zasady postępowania z chorym dzieckiem: zespoły drgawkowe, ostre wysypki i stany zakaźne u dzieci, infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon mózgowych, ostre zaburzenia przewodu pokarmowego. Zagrożenia z wrodzonych wad serca. Nagła śmierć noworodka. Ostre stany psychotyczne wieku rozwojowego. Dziecko zagrożone przemocą. Zagrożenia okołourazowe.
 13. Kierowanie w sytuacjach kryzysowych – 10 godzin: Wybrane zagadnienia z teorii decyzji. Odpowiedzialność za postępowanie własne i osób podległych. Organizowanie i kierowanie zespołami ratowniczymi. Źródła i rodzaje władzy kierowniczej. Praktyka stosowania władzy kierowniczej, uwarunkowania władzy kierowniczej w sytuacjach kryzysowych. Warunki i zasady skutecznego kierowania zespołem w sytuacjach ekstremalnych.
 14. Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa – 10 godzin: Organizacja struktur ratowniczych i zintegrowanego ratownictwa medycznego. Kształtowanie umiejętności właściwej organizacji pracy. Lokalne i regionalne plany zabezpieczania zdarzenia masowego lub katastrofy oraz zasady ich tworzenia. Organizacja procesu dekontaminacji. Etyczna i społeczna problematyka organizacji i zarządzania, zakres odpowiedzialności kierowników w procesie zarządzania.
 15. Psychologia działań ratowniczych – 10 godzin: Psychologia działań ratunkowych w odniesieniu do poszkodowanych i zespołów ratunkowych. Stres sytuacyjny i pourazowy. Opanowanie paniki. Zasady zbierania ważnych informacji o zdarzeniu. Możliwości i sposoby udzielania pomocy psychologicznej na miejscu zdarzenia oraz w dłuższej perspektywie czasowej.
 16. Psychotraumatologia – 10 godzin: Wypadek jako sytuacja psychologicznie trudna, potencjalnie traumatyzująca. Tworzenie relacji z poszkodowanym i jego rodziną. Zasady i trening właściwej komunikacji i informowania o podjętych działaniach. Postępowanie o charakterze interwencji kryzysowej w wybranych sytuacjach: próby samobójcze, próby zabójstwa, ostre zaburzenia psychiczne (stany agresji i ostre stany depresyjne), przemoc seksualna.
 17. Ratownictwo w zagrożeniach pochodzenia środowiskowego – 20 godzin: Postępowanie ratunkowe w zagrożeniach wywołanych urazem termicznym (hipertermia, odmrożenia, hipotermia). Oparzenia termiczne i chemiczne. Postępowanie w sytuacji porażenia prądem elektrycznym, napromieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego. Postępowanie w stosunku do osób podtopionych, zagrożonych utonięciem i wypadkiem nurkowym. Postępowanie w chorobie wysokościowej (dysbaria). Postępowanie w nagłych zagrożeniach pochodzenia zwierzęcego (ukąszenia i pogryzienia).
 18. Ratownictwo w zdarzeniach masowych i katastrofach – 4 godziny: Specyfika i taktyka postępowania w różnych rodzajach zagrożeń masowych (zagrożenia przemysłowe, chemiczne, komunikacyjne, katastrofy naturalne). Prowadzenie działań w różnych fazach akcji ratunkowej, bieżące określanie priorytetów. Przygotowanie szpitali i innych jednostek do zabezpieczenia zdarzeń masowych.
 19. Zagrożenia nagłe w następstwie urazów – 20 godzin: Kinetyka urazów komunikacyjnych i środowiskowych. Zasady postępowania ratunkowego w urazach w fazie przedszpitalnej: wywiad sytuacyjny, ocena urazu i postępowanie wstępne. Wstrząs okołourazowy i jego profilaktyka. Postępowanie szczegółowe w urazach: klatki piersiowej, jamy brzusznej, głowy, kręgosłupa, mięśni i narządu ruchu. Postępowanie w urazie termicznym, w urazach u dzieci, w urazach u kobiet w ciąży.
 20. Zagrożenia terrorystyczne – 10 godzin: Uwarunkowania ryzyka i poziomu zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Cele terrorystów. Podstawowe zasady zachowania się osób oraz działania służb ratowniczych w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Metody identyfikacji czynników zagrożenia biologicznego i chemicznego oraz sposoby ochrony przed ich działaniem.
 21. Seminarium dyplomowe – 4 godziny: Przygotowanie pracy dyplomowej w formie opracowania pisemnego na wybrany lub wskazany temat.

Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

 1. wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
 2. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
 3. 3 zdjęcia legitymacyjne;
 4. ksero dowodu osobistego;
 5. dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

Pierwszy nabór letni od 15 maja do 30 września danego roku akademickiego.
Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

Szczegółowe warunki rekrutacji

Studia zostaną uruchomione przy grupie 30 słuchaczy.

Metody kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka