Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Kredyty studenckie w roku akademickim 2017/2018

Informacje o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018 znajdują się także na stronie ministerstwa

Zaświadczenie o studiach do banku

Studenci starający się o kredyt muszą dostarczyć bankowi wraz z innymi dokumentami do dnia 20 października zaświadczenie o odbywaniu studiów.

Poza przypadkiem ubiegania się o kredyt lub pożyczkę, student występuje do uczelni o wydanie zaświadczenia o odbywaniu studiów również gdy:

 • korzystał z kredytu na studiach pierwszego stopnia i zamierza korzystać nadal na studiach drugiego stopnia,
 • występuje do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu kredytowania poza planowany termin ukończenia studiów,
 • przebywa za granicą i z tego powodu nie może przedstawić w banku ważnej legitymacji studenckiej.

Zaświadczenie o studiach do banku wystawione zostaje w Dziekanacie - na odpowiednim druku. W roku akademickim 2017/18 zaświadczenie można otrzymać po 1 października 2017 r. (druk zaświadczenia do pobrania)

Student, który pobiera kredyt musi przedstawić w banku do dnia 31 października i do dnia 31 marca ważną legitymację studencką! (ust.1 § 10 rozporządzenia ministra z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kredytów studenckich).

Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia, jest zobowiązany do powiadomienia banku o wszelkich zmianach w toku studiów, które wpłyną na jego status lub termin ukończenia studiów. Należy więc koniecznie powiadamiać bank np. o skreśleniu, urlopie, niezaliczeniu semestru, ukończeniu studiów.

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

28 sierpnia 2017 r. (w oparciu o informacje ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Co to są kredyty studenckie?

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa, dzięki czemu są nisko oprocentowane. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

Podstawę prawną stanowi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1, z późn.zm.).

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt mogą się ubiegać studenci i doktoranci, będący osobami cywilnymi, o których mowa w ustawie z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz.1842, z późn.zm.), bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się także kandydaci na studia.

Na jaki okres i w jakiej wysokości udzielane są kredyty?

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, Transze kredytu wypłacane są przez 10 miesięcy w roku akademickim. W roku akad. 2017/18 miesięczna rata kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona) lub 400 zł (rata obniżona). We wniosku należy wskazać kwotę.

Obowiązki kredytobiorcy, warunki wypłacania kredytu

Kredytobiorca jest zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku, gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie.

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta (skreśleniu z listy studentów) jak również o ukończeniu studiów tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem).

Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć - w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP, która wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2017).

Na wniosek kredytobiorcy, w przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank (na wniosek kredytobiorcy) może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy

W jakich przypadkach spłata kredytu może ulec zawieszeniu?

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utrata stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym, uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?

Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Umorzeń dokonuje właściwy bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny jednoosobowy organ uczelni. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

Gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informację na temat kredytów?

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w wybranym banku.

Które banki udzielają kredytów studenckich?

O kredyt studencki student może się ubiegać w jednym z następujących banków:

 1. Bank PEKAO SA,
 2. PKO Bank Polski SA,
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 4. SGB - Bank SA (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia), dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2017/2018 upływa 20 października 2017 r.

W terminie do dnia 20 listopada 2017 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli poręczenie okaże się niewystarczająca. W przypadku oceny negatywnej student będzie mógł w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.

Umowy o kredyt będą podpisywane do 31 grudnia 2017 r.

Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?

Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu w roku akad. 2017/18 wynosi 2.500 zł netto. Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty. W przypadku oceny pozytywnej (ocena dokonywana jest najpóźniej do 20 listopada 2017 r.) bank zaproponuje studentowi podpisanie umowy.

Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia? W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akad. 2017/2018 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:- 100 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak 2.500 zł- 100 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500zł,- 90 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2.000 zł.

Informacje w sprawie poręczeń BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może poręczać studentom zamieszkałym na obszarze wiejskim do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1.000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Przypomnienie ważnych terminów:

 • do 20.10.2017 r. składanie wniosków,
 • do 20.11.2017 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • do 30.11.2017 r. w przypadku decyzji odmownej banku (z powodu niewystarczającego zabezpieczenia spłaty), student ma prawo złożyć wiosek w innym banku,
 • do 31.12.2017 r. są podpisywane umowy między bankiem a studentem,
 • do 31.10 oraz do 31.03 w trakcie pobierania kredytu, student zobowiązany jest przedstawiać w banku ważną legitymacje studencką.

Załączniki

Tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1304, z póżn.zm. - Pobierz

Tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. 2016 r., poz.1) – Pobierz

Informacje na stronach banków

Sprawdź informacje o preferencyjnych kredytach studenckich na stronach banków. Zasady przyznawania kredytów są wszędzie takie same - zgodne z rozporządzeniem, ale nieznacznie różnią się w poszczególnych bankach procedury i wysokości opłat.

PKO Bank Polski SA - zakładka "Uczniowie i studenci" - "Kredyty i pożyczki" - "Preferencyjny kredyt studencki".
Bank Polskiej Spółdzielczości SA - zakładka "Klienci indywidualni" - "Kredyty" - "Kredyty inne" - "Kredyt studencki".
Bank PEKAO S.A.
SGB Bank (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zakładka "Dla klientów indywidualnych" - "Kredyt studencki" (brak informacji szczegółowych na stronie, o szczegóły trzeba pytać w oddziałach banku)

Umarzanie kredytu

Informacje o umarzaniu kredytów znajdują się na stronie ministerstwa: www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady.html

Szczegółowe kwestie umarzania kredytów studenckich uregulowane zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.).

Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów

Zarządzenie nr 4/2008 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 20 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni - Pobierz

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka